Department of Administrative Law

Research staff:

Prof. Tomasz Bąkowski, (Head of the Department) [e-mail]

Assoc. Prof. Radosław Giętowski, DSc [e-mail]

Tomasz Bojar-Fijałkowski, DSc [e-mail]

Katarzyna Szlachetko, PhD [e-mail]

Dominika Tykwińska-Rutkowska, PhD [e-mail]

Krzysztof Żukowski, PhD [e-mail]

Paulina Glejt-Uziębło, MA [e-mail]

Izabela Oleksy-Piesik, MA [e-mail]

Karol Ważny, MA [e-mail]

 

Department secretary:

Magdalena Drzycimska, MA

e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

 

Research areas:
  • Structure and organization of public administration
  • Basic civic rights regulated by administrative law
  • Personal data protection
  • Administrative aspects of medical law
  • Administrative legislation
  • Administrative procedure and judicary of administrative courts
  • Administrative enforcement procedure

Scientific development and research of the Department
on the 50th Anniversary of the Faculty of Law and Administration (1970-2020)

 

Research areas and results

            In a brief presentation of the organisational structure that has evolved over the course of 50 years, research has been carried out in the broad field of legal and administrative sciences. They are characterised by a wide range of subjects of scientific interest, different approaches in the formulation of research problems or the way research is conducted, and the degree of detail. This peculiar research pluralism results both from the wealth of matter worthy of scientific reflection and from the personal characteristics, including scientific temperament, of the researchers themselves.

In spite of this diversity of work carried out, it is possible to point out, in this respect, the necessary generalisations, several areas on which former and current employees of the units have been particularly inclined, whose successors are the Department of Administrative Law and the Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings

Chronologically and substantially, as the first research area of particular interest of Gdańsk administrative lawyers, throughout the period of 50 years, one should consider the theory of law and administrative procedure and the underlying administrative law problems arising from it. The results of this research have been disseminated in books and journals recognised by the legal doctrine. Above all, the rich work of prof. Wacław Dawidowicz that, despite the passage of time, still belongs to the basic canon of Polish legal bibliography, being a source of inspiration for modern scholars of law and administrative procedure and the science of administration. Among the numerous publications of prof. Wacław Dawidowicz there are book studies such as: Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej, Warszawa 1972, Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974, Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce. Warszawa 1976, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, Prawo administracyjne, Warszawa 1987, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.

            The above publications present research on the concept of administrative law as the result of the characteristics of the standards of this branch of law, which are general and abstract standards with universal force, shaping the legal situation of the addressee outside the public administration system and, at the same time, equipping the public administration authorities with the competence to apply those standards or control their compliance.

As a consequence of this approach to the understanding of administrative law, referred to as the "Gdańsk perspective" on this branch of law, or even the "Gdańsk school of administrative law", the legal regulation of the public administration system as a separate branch of law, and the theoretical considerations on it as an independent scientific discipline were recognised.

           The fundamentals of the study of law and administrative procedure should also include the problem of the principles of law. The research carried out in this area concerned: 1) general principles of administrative procedure (E. Bojanowski, Zakres mocy obowiązującej zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, Zeszyty Naukowe UG Admin., 1991 No. 12; M. Pułło, Związanie organu administracji publicznej własną decyzją jako zasada ogólnego postępowania administracyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2010 No. 24; M. Bogusz, Zasada dwuinstancyjności a zasada zaskarżalności rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym w pierwszej instancji (uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), Gdańskie Studia Prawnicze 2017 No 38; K. Kaszubowski, Zasada ogólna załatwiania spraw w formie pisemnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 14 k.p.a.) (in:) Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, Vol. XX, Issue 3, Part 3; K. Kaszubowski, Zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) (in:) Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, Vol. XIX, Issue 9, Part 2; K. Kaszubowski, Zasada szybkości postępowania administracyjnego a wybrane rozwiązania procesowe w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r. (in:) Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, ed. W. Federczyk, KSAP 2018) 2) enforcement proceedings (E. Bojanowski, Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji, RN Gosp.-Admin. 1973 No. 5; 3) principles of right administration (E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji - prawo do dobrej administracji: odniesienia polskie (kilka uwag) (in:) J. Jagielski, E. Stefańska, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. prof. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009; E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji (kilka refleksji), (in:) Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. prof. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu. Przemyśl-Rzeszów 2011; 4) principle of subsidiarity (T. Bąkowski, Zagadnienie „edukacji domowej” w prawie oświatowym a zasada pomocniczości (in:) E. Ura (ed.), Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Rzeszów 2004; T. Bąkowski, Zasada pomocniczości a współpraca polskich gmin ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (in:) A. Sylwestrzak (ed.), Strategia i współpraca samorządów w regionie Bałtyku, Elbląg 2006; T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Oficyna, Warszawa 2007; Zasada pomocniczości (in:) Z. Brodecki (ed.) Europa urzędników, Warszawa 2009; T. Bąkowski, Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości (in:) B. Dolnicki (ed.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017; T. Bąkowski, Porozumienie z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jako środek urzeczywistniania zasady pomocniczości (in:) B. Dolnicki (ed.), Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019); as well as 5) overall administrative law principles (T. Bąkowski, Europejskie uwarunkowania zasad polskiego prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane), (in:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (eds.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005).

            It should be noted that the results of the research on the basic problems of law and administrative procedure were also published in textbooks. These include the above-mentioned academic textbooks authored by prof. Wacław Dawidowicz, but also the publications of other representatives of law and administrative procedure working at the Faculty of Law and Administration of UG.

During this half-century, several areas of research have clearly been identified and have become the subject of scientific inquiry in a special way. These include the theoretical problems of legal liability. The results of this work have been disseminated in the papers of prof. UG Eugeniusz Bojanowski, Prawnoorganizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej, Gdańsk 1981; Dyscyplinarna odpowiedzialność pracownika administracji państwowej w prawie polskim (in:) J. Łętowski, J. Pruszyński (eds.) Odpowiedzialność pracownika administracji, Wrocław 1978 and prof. UG Radosław Giętkowski, especially: Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013; O możliwościach wykorzystywania w polskim prawie urzędniczym rozwiązań prawnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników Unii Europejskiej (in:) J. Sługocki (ed.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Vol. 1, Wrocław 2014; O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych, Gdańskie Studia Prawnicze 2015, Vol. XXXIV.

            Another detailed, yet multifaceted subject of scientific research of Gdańsk administrative lawyers became the organisation and functioning of local government. In the early 1980s, prof. UG. Eugeniusz Bojanowski and dr Krzysztof Żukowski undertook the formulation of the concept of local government on the request of the local economic reform team (Wojewódzki Zespoł ds. Reformy Gospodarczej przy Wojewodzie Gdańskim) (cf. E. Bojanowski, K. Żukowski, Zarys koncepcji samorządu terytorialnego w PRL w warunkach lat osiemdziesiątych, Gdańskie Studia Prawnicze 2010 Vol. XXIV). A number of papers have been published on the subject of various legal structures and institutions of local government, including: L. Wengler, Instytucja porozumienia komunalnego, Gdańsk 2002 – typescript, K. Borówka, Zarządzenie zastępcze wojewody, Warszawa 2018; P. Glejt-Uziębło, P. Uziębło, Partycypacja w trójmieście: o prawnej regulacji mechanizmów demokracji semibezpośredniej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, Aktualne Problemy Demokracji Partycypacyjnej, Gdańsk 2018), E. Bojanowski, T. Langer (eds.), Samorząd terytorialny. Part 1. Wybrane problemy teoretyczne i prawnoustrojowe, Gdańsk 1992; T. Bąkowski (ed.), Учереждения-сообщества-жители. Избранные правовые проблeмы местного самоуправления в Полъше, Gdańsk 2015; T. Bąkowski (ed.) 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce, Gdańskie Studia Prawnicze, 2015, Vol. XXXIV, T. Bąkowski (ed.), Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz, Warszawa 2016; and many other articles and commentaries.

            An equally momentous matter of interest to the representatives of the science of law and administrative procedure is the widely understood administrative legislation. The first presentation of research on this subject was the article by prof. Wacław Dawidowicz, Tworzenie prawa jako funkcja organów administracji państwowej, Państwo i Prawo 1970 Issue 12. In 1988, the Department of Administrative Law of the University of Gdańsk organised a congress of departments of administrative law on administrative legislation. The post-conference work was published in a paper edited by prof. UG Eugeniusz Bojanowski (E. Bojanowski (editor), Legislacja administracyjna, Gdańsk 1993. The results of research in this area take the form of scientific dissertations: prof. UG Mariusz Bogusz, Wadliwość aktu prawa miejscowego, Gdańsk 2008; dr Jakub H. Szlachetko, Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2016. Currently, Karol Ważny is finalising his doctoral dissertation entitled: Stanowienie prawa przez organy związków samorządu terytorialnego. The results of research on various aspects of lawmaking and participation in the law-making process of public administration have also been disseminated in the form of collective works (T. Bąkowski (ed.), Wrocław 2010; J. Warylewski (ed.), Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003; P. Chmielnicki (ed.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014) and many articles and commentaries.

            The Gdańsk acquis of the study of law and administrative procedure includes research projects related to the sea and maritime economy. The research, conducted in line with the University of Gdańsk motto in mari via tua, resulted in, among other things, a series of papers authored by prof. UG dr hab. Eugeniusz Bojanowski: Środki prawne ochrony morza przed wypadkowym zanieczyszczenie, (1987-1980), Ochrona środowiska morskiego Bałtyku (1986-1988), Rozwiązania prawno-organizacyjne utrzymania infrastruktury morskiej (1988-1989), Kompleksowy program zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej strefie Bałtyku (1994-1995). The maritime area of legal research also includes the study of dr Krzysztof Żukowski: Program prac legislacyjnych nad ochroną Bałtyku przed zanieczyszczeniem, Techn. Gosp. Morska 1983 No. 12; Ochrona wód morskich przed zanieczyszczeniem w polskim prawie administracyjnym, Studia Prawno-administracyjne, Gdańsk 1982; Administracja morska i morskie prawo administracyjne, (in:) E. Smoktunowicz (ed.) Administracyjne prawo materialne. Zagadnienia wybrane, Białystok 2003 and prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski: Wybrane problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z obowiązującego porządku prawnego (in:) D. Pyć (ed.) Navigare necesse est, Gdańskie Studia Prawnicze, Vol. XXXII 2014; Planowanie i zagospodarowanie polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna, Gdańsk 2018; Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa międzynarodowego publicznego (in:) A. Wiśniewski, P. Kwiatkowski (eds.), Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu, Gdańskie Studia Prawnicze, 2019 No. 2 and Cooperation in the process of development and adoption of spatial management plans of Polish marine areas - issues of administrative law, ВЕСТНИК Российского университета кооперации, научно-теоретический журнал No. 2 (36) 2019.

            For years, the legal problems of spatial management and the investment and construction process, with accompanying aspects of environmental law and the protection of cultural property, have been in the scope of interest of Gdańsk representatives of the study of law and administrative procedure. Among the numerous papers disseminating the results of research in this area, the following deserve special attention: dissertation of dr Krzysztof Żukowski, Model prawny współdziałania terytorialnych organów administracji państwowej w zespołach miast, Gdańsk 1977; works by prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2001; Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne (co-author: W. Szwajdler), Toruń 2004; Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004; Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Warszawa 2017; or collective papers edited by him: Wolność zabudowy. Mity i normatywna rzeczywistość, Gdańsk 2016 and Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, Gdańsk 2018, or the paper edited by dr Jakub H. Szlachetko and dr Katarzyna Szlachetko with their two-volume commentary on the act on revitalisation, Gdańsk 2017-2018 (co-authors of this commentary were, inter alia, dr A. Bochentyn and dr M. Miłosz) and the book by dr Katarzyna Szlachetko, co-authored by dr Jakub H. Szlachetko, Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej, Gdańsk 2019, as well as the study by K. Kaszubowski (Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wybrane zagadnienia (in:) J. H. Szlachetko (ed.), Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów, Instytut Metropolitalny, Gdańsk 2019; Rozproszona zabudowa a problem wyznaczania obszaru analizowanego, (in:) Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, ed. T. Bąkowski, Gdańsk 2018; Procesowe aspekty wolności zabudowy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zagadnienia wybrane) (in:) Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość, ed. T. Bąkowski, Gdańsk 2016; Decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków o wstrzymaniu prac konserwatorskich – zarys problematyki (in:) Prawo ochrony zabytków, ed. K. Zeidler, Warszawa – Gdańsk 2014), M. Miłosz, Wolność budowlana a procesowa ochrona interesu osób trzecich w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w kontekście konstrukcji strony tego postępowania (in:) Wolność zabudowy: mity a normatywna rzeczywistość, ed. T. Bąkowski, Gdańsk, 2016 or A. Bochentyn and J. Szlachetko, Reglamentacja wolności zabudowy na przykładzie tzw. uchwały krajobrazowej (in:) Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość, Gdańsk 2016. In addition, dr Michał Miłosz was co-editor (together with Paweł Cejrowski) and co-author of a commentary on the law on the formation of the agricultural system (Gdańsk 2016).

            Public health issues are another area of research. The results of the research published in this field took the form of a monograph by dr Dominika Tykwińska-Rutkowska titled: Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego, Warszawa 2013 r., a co-edited collective publication: Dokumentacja RODO w placówkach medycznych, Warszawa 2019 as well as chapters, articles, commentaries and dictionary entries. Selected aspects of the public health law are also of interest to mgr Izabela Oleksy-Piesik, who is author of one of the chapters in the above-mentioned collective work, and mgr Paulina Glejt-Uziębło, author of the study: Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku poddania małoletniego szczepieniu ochronnemu jako przykład obowiązku niepieniężnego podlegającego egzekucji administracyjnej (in:) Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy, eds. A. Szmyt, J. Boszycki, J. Stelina, W. Iwanow, Gdańsk-Sopot 2018.

            Finally, among the many other topics discussed by the Gdańsk legal science and administrative procedure community, the reference to which goes beyond the formula of this study, one should point to selected issues concerning the legal regulation of disclosure and its limitations, including access to public information and the protection of personal data and classified information. The evidence of the research carried out in this area include: publications by dr Dominika Tykwińska-Rutkowska and dr Michał Miłosz in the book titled When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law (eds.) M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008; Przegląd orzecznictwa sądów w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej za lata 2010-2012, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2013 No. 1, or editorship and co-authorship, prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski Vol. XII Model regulacji – of a series edited by prof. Grażyna Szpor, Jawność i jej ograniczenia, Warszawa 2016.

            Notable publications in this area include:  dr Adam Bochentyn, Problem uznania operatu szacunkowego za informację publiczną (in:) Jawność w samorządzie terytorialnym, ed. B. Dolnicki, Warszawa 2015; commentary to the decision of the NSA of 27 January 2012, I OSK 2130/11: Opinia prawna sporządzona na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP jako informacja publiczna, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2013, No. 3, co-authored by dr Jakub Szlachetko; the works of dr Adam Bochentyn and mgr Karol Ważny: Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (in:) Administracja publiczna a gospodarka, ed. B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Warszawa 2018; Providing Public Information Online. Analysis of the Study Carried out on Local Government Units in Northern Poland (Pomorskie Voivodeship), (in:) Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress?: presented papers from the 24rd NISPAcee Annual Conference, Zagreb 2016 and dr Michał Miłosz, Prawo do prywatności a przetwarzanie danych osobowych na podstawie klauzuli prawnie usprawiedliwionego celu. Wykładnia prounijna art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, (in:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyjne: collective work J. Sługocki (ed.), Vol. 2, 2014; Konstytucyjne uwarunkowania skargi na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, in: Aksjologia prawa administracyjnego, J. Zimmermann (ed.), Monografie, vol. 2, 2017; and Naruszenia ochrony danych osobowych oraz obowiązki notyfikacyjne administratora danych osobowych, (in:) Dokumentacja RODO w placówkach medycznych, A. Sieradzka, D. Tykwińska-Rutkowska (eds.), Prawo w Praktyce: ochrona danych osobowych, 2019.

            As regards administrative procedure (including administrative proceedings and enforcement) and judicial review of administration, administrative appeals should be among the main research areas of scientific interest of the staff of the Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings. The issues surrounding these proceedings have been the subject of numerous articles and commentaries. The culmination of research in this field was the publication of two monographs: dr Krzysztof Kaszubowski, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2019 and the multi-author, two-volume monograph edited by prof. UG Mariusz Bogusz, Gdańsk 2019, with the patricipation of all employees of the Department (authors of Volume I: M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski; authors of Volume II: A. Bochentyn, M. Miłosz).

            An important part of the problem of appeal procedure, which was the subject of separate studies by the staff of the Department of Administrative Law and then of the Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings, was the area of the decision of the appellate body in the administrative procedure and the limits of the competence of the appellate body in issuing those decisions, including, in particular, the restrictions resulting from the prohibition of reformationis in peius. In-depth research in this field, the results of which were presented in his doctoral dissertation entitled Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, were carried out by Agnieszka Skóra (in addition to the above-mentioned doctoral dissertation, see her, inter alia, Skutki naruszenia zakazu reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2002 Issue 6; Reformatio in peius w postępowaniu podatkowym, Gdańskie Studia Prawnicze 2000 No 7, as well as other researchers: M. Bogusz, Charakter prawny decyzji organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2012 Vol. XXVIII; M. Bogusz, Problem związania organu pierwszej instancji decyzją organu odwoławczego w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2013 Vol. XXIX; K. Kaszubowski, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 marca 2018 r., II SA/Sz 1439/17, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, 2018 No. 3).

            In presenting the areas of administrative procedure which were the subject of the research of the staff of the Department of Administrative Law, the problem of the plurality of the parties to administrative proceedings cannot be overlooked. The results of Agnieszka Skóra's research on this subject were published in her habilitation thesis entitled: Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, as well as in other works by the same author (e.g. Ochrona interesu obywatela w sytuacji wielości stron w administracyjnym postępowaniu odwoławczym. Wybrane zagadnienia [in:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, E. Ura (ed.), Rzeszów 2001; Europejskie standardy uczestnictwa (participation) w postępowaniu administracyjnym, w którym bierze udział znaczna liczba podmiotów [in:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (eds.), Wrocław 2005; Koncepcja wielopodmiotowych stosunków administracyjnoprawnych [in:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Materiały konferencyjne, J. Zimmermann (ed.), Warszawa 2007; Glosa do wyroku NSA z dnia 11 stycznia 2007 r., II GSK 263/06, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2008 No. 4; Uwagi na temat konstrukcji współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Artykuł polemiczny, Radca Prawny 2009 No. 4).

            There was also scientific interest in the issue of evidence proceedings in general administrative proceedings. For a key scientific achievement in this area (in addition to smaller forms of scientific expression, such as the publication of M. Pułło from the period before the separation of the "process" department, entitled Nowe okoliczności i nowe dowody jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego, Państwo i Prawo 2004 Issue 8) one should consider the monograph of dr Adam Bochentyn, Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020.

            The employees of the Department also dealt with the problems of silence and inaction of public administration bodies, including in the context of their possible challenge in administrative and administrative court proceedings and the legal risks associated with the very construction of silent settlement in administrative proceedings. A significant monograph on the inaction of the public administration body in administrative proceedings was written by dr Michał Miłosz (Warszawa 2011).

            Researchers also focused on the concept of the feasibility of forms of administration (M. Bogusz, W sprawie pojęcia wykonalności decyzji administracyjnej, Gdańskie Studia Prawnicze Vol VII 2000; M. Bogusz, Dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu 2019 No. 2) and administrative enforcement proceedings (K. Kaszubowski, Formy działania administracji publicznej w egzekucji obowiązków niepieniężnych (wybrane zagadnienia) (in:) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (eds.), Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2019; M. Miłosz, Upomnienie i działania informacyjne podejmowane wobec zobowiązanego przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji, (in:) Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, eds. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Studia z zakresu Egzekucji Administracyjnej, 2019 No. 2).

            An important, separate subject of the scientific interest of Gdańsk administrative lawyers was the nodal institutions and legal constructions in the field of judicial control of administration, such as: the scope of cognition of administrative courts (M. Bogusz, Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, Samorząd Terytorialny 2000 No. 1-2; M. Bogusz, Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie z zakresu administracji publicznej jako przedmiot zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze Vol. VIII 2002; M. Bogusz, Granice przedmiotowe prawa do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej, Gdańskie Studia Prawnicze Vol. XIII 2005; K. Kaszubowski, Skarga na odmowę powołania do pełnienia funkcji – przyczynek do dyskusji o granicach sądowej kontroli administracji publicznej, (in:) Gdańskie Studia Prawnicze – Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych, eds. J. Stelina and A. Szmyt, Vol. XXXVIII, Gdańsk 2017; M. Miłosz, Konstytucyjne uwarunkowania skargi na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (in:) Aksjologia prawa administracyjnego, ed. J. Zimmermann, Monografie, Vol. 2, Warszawa 2017); initiating administrative court proceedings (M. Bogusz, Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 1997; K. Kaszubowski, Wymogi formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (wybrane zagadnienia) (in:) Gdańskie Studia Prawnicze Studia Prawnoadministracyjne – Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego, Vol. XXVIII, T. Bąkowski, K. Żukowski (eds.), Gdańsk 2012); res judicata (M. Bogusz, Powaga rzeczy osądzonej w nowym postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 2004 Issue 6; M. Bogusz, Powaga rzeczy osądzonej w sprawach administracyjnych (in:) Europa urzędników ed. Z. Brodecki, Warszawa 2009; M. Bogusz, Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, Vol. XXV 2011); the nature of administrative court competence (M. Bogusz, Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku (uwagi na tle art. 31 ust. 2 ustawy o NSA) (in:) Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003; M. Bogusz, Uwagi na tle przepisu art. 154 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (in:) Jakość prawa administracyjnego, Vol. I eds. D. R. Kijowski, A. Miruć and A. Suławko – Karetko; M. Bogusz, Charakter kompetencji sądu administracyjnego a zasada podziału władzy, Gdańskie Studia Prawnicze. Studia Ustrojoznawcze. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło ed. A. Szmyt, Vol. XXXI, 2014; M. Bogusz, Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Gdańskie Studia Prawnicze. Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, Vol. XXXVI, 2016).

            In the context of the scientific achievements of the staff of the Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings and the importance of these achievements, it should be emphasised that their studies (in addition to being a reference point in the literature of the subject) are often referred to in the justifications of decisions and resolutions of provincial administrative courts and the Supreme Administrative Court, as well as in the commentaries on normative acts governing administrative and judicial proceedings.

 

 
 

 

The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange
nawa

 

View changelog

Submitted on Monday, 22. March 2021 - 14:29 by Sławomir Dajkowski Changed on Thursday, 28. October 2021 - 12:31 by Sławomir Dajkowski