Department of Criminal Procedure and Criminalistics

Research staff:

Assoc. Prof. Sławomir Steinborn, DSc (Head of the Department) [e-mail]

Assoc. Prof. Krzysztof Woźniewski, DSc [e-mail]

Łukasz Cora, PhD [e-mail]

Maciej Fingas, PhD [e-mail]

Marta Flis-Świeczkowska, PhD [e-mail]

Tomasz Kanty, PhD [e-mail]

Magdalena Kasprzak, PhD [e-mail]

Wioletta Niemiec, PhD [e-mail]

Piotr Rogoziński, PhD [e-mail]

Marek Skwarcow, PhD [e-mail]

Dawid Marko, MA [e-mail]

Janusz Czeczko, MA [e-mail]

 

Department secretary:

Hanna Rutkiewicz, MA

e-mail: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl

Research areas:
  • Procedural law of criminal offences
  • Procedural law of fiscal offences and minor offences
  • Etiology of criminal behaviours
  • Evidence law in criminal procedure
  • European criminal procedure
  • Disciplinary procedure
  • Coercive measures in criminal procedure

Scientific development and research of the Department
on the 50th Anniversary of the Faculty of Law and Administration (1970-2020)

After 50 years since the establishment of the University of Gdańsk, today, it would be difficult to imagine the Department of Criminal Procedure and Criminalistics without the contributions of professors Marian Cieślak (1921-2010) and Jan Grajewski (1932-2009) to the institutional and scientific development of criminal procedure in Gdańsk. 

 

Teaching and research on procedural criminal law dates back to the beginnings of the Faculty of Law and Administration at the University of Gdańsk. The current head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics is dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.

 

Since the beginning of the institutionalisation of criminal procedure at the University of Gdańsk, the research of the Department of Criminal Procedure has resulted in many valuable publications offering a pioneering account of the essential issues of criminal procedure law. To this day, they belong to the canon of literature in the field of criminal procedure. Among the most important publications in the history of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, there is no doubt that the outstanding work of prof. Marian Cieślak entitled Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne (3 editions, last – PWN Warszawa 1984) is one of the most recognised and most frequently cited studies in the field of procedural criminal law. In view of the scientific development of the Department's staff, important monographs undoubtedly include: the habilitation thesis of Jan Grajewski Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym (UG, Gdańsk 1982) awarded in the competition of the editors of Państwo i Prawo for the best doctoral and habilitation theses and the doctoral thesis Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym by Stanisław Cora which received the first individual prize of the Minister of Justice in the same competition for works particularly useful for the justice system. It was subsequently published in 1987 by Wydawnictwo Prawnicze.

 

The contemporary research interests of the Department are very broad, covering much of the fundamental issues of Polish and European criminal procedure. Among the key research areas, there are five main topics most frequently addressed in scientific publications: 1. Participants in a criminal trial, 2. Law of evidence, 3. Procedural actions and coercive measures 4. Appeal proceedings.  5. European and international criminal procedure.

 

1. Participants in a trial Among the many scientific papers published by Department members, monographs deserve special attention. In the area of the broader problem of participants in criminal trials, in particular, the works by: S. Steinborn Porozumienia w polskim procesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się karze (KW Zakamycze, Kraków 2005), K. Papke-Olszauskas, Wyłączenie uczestników procesu karnego (Wyd. UG, Gdańsk 2007) and P. Rogoziński, Instytucja ułaskawienia w prawie polskim (Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009) need to be pointed out. In this area, one should also point to a monograph prepared by dr M. Flis-Świeczowska on the attorney in a criminal trial.

In regard to the general part of criminal procedure, the following publication by K. Woźniewski should be noted Zdolność karnoprocesowa uczestników procesu karnego in: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje edited by Wojciech Cieślak and Sławomir Steinborn, Warszawa 2013, and Zasada praworządności w polskim procesie karnym, Gdańskie Studia Prawnicze, Vol.  XXIV, 2010. In the field of scientific articles, one should point to the problems of the auxiliary prosecutor – e.g. S. Steinborn, Węzłowe problemy subsydiarnego oskarżenia posiłkowego, Prokuratura i Prawo 2001, No. 12, or P. Rogozinski, Kilka uwag na temat przesłanek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia - de lege lata i de lege ferenda [in:] Z problematyki funkcji procesu karnego. Eds. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa 2013 and K. Papke-Olszauskas, Oskarżyciel posiłkowy w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, Palestra 1999–2000 No. 12–1. The following publications on judicial bodies should also be listed: Stwierdzenie niewłaściwości rzeczowej sądu - art. 35 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2001, No. 5, P. Rogoziński, Obowiązek zawiadamiania stron o kontynuacji rozprawy w aspekcie gwarancji procesowych oraz zasady koncentracji procesu, RPEiS 2013, Vol. 75, Issue 2, P. Rogoziński, Dopuszczalność i zakres badania przez organ procesowy istnienia przesłanek warunkujących uchylenie się świadka od zeznawania, IUS Novum 2014, Issue 1, as well as Kwestia dopuszczalności stosowania podstępu wobec uczestników procesu a względna postać zasady informacji prawnej (art. 16 § 2 k.p.k.) (in:) Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / ed. by Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn, Warszawa 2013. Among these are the publications of S. Steinborn: Wybrane problemy stosowania instytucji skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.), Gdańskie Studia Prawnicze 2000, Vol. VII, as for the representatives of the parties to the trial, see M. Fingas Pozaprocesowy kontakt obrońcy ze świadkiem w procesie karnym, Ius Novum 2015 No. 4. On the representative see: M. Flis-Świeczkowska, O możliwości wypowiedzenia pełnomocnictwa udzielonego z urzędu - uwagi na tle odpowiedniego stosowania przepisów zgodnie z art. 88 i 89 k.p.k., (w:) Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, ed. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018, and an article co-authored by M. Fingas, S. Steinborn and K. Woźniewski Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies / ed. by Silvia Allegrezza, Valentina Covolo, Poland (Wolters Kluwer 2018) and S. Steinborn Dostęp obrony do akt postępowania przygotowawczego w związku z procedurą habeas corpus – standard strasburski i jego realizacja w polskim procesie karnym (in:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, ed. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013.

The Department also conducts research on the subject of social representatives. E.g. K. Woźniewski, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym - wybrane zagadnienia, co-author: K. Papke-Olszauskas, Gd.St.Prawn. 2003, No. 11, also by the same author: Przedstawiciel społeczny jako amicus curie w postępowaniu sądowym - co nam zostało z tych lat rzymskich?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza (Prawo); 22. - 2018, Issue 101 and studies in the System prawa karnego procesowego: Rzecznicy interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, amicus curiae, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego in: System prawa karnego procesowego, Vol. 6, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, ed. by Cezary Kulesza, Warszawa 2016. As for passive litigants, one should refer to S. Steinborn's publications, Status osoby podejrzanej w procesie karnym z perspektywy Konstytucji RP (uwagi de lege lata i de lege ferenda) (in:) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012 and Moment uzyskania statusu biernej strony postępowania karnego z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej (in:) Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, ed. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B.T. Bieńkowska, Warszawa 2015 (ISBN 978-83-264-8236-6), pp. 429-455 (co-author – M. Wąsek-Wiaderek). In the area of litigation parties, the following articles are to be noted: Ł. Cora, Bezwarunkowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a „podmiotowość” pokrzywdzonego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, No. 4 and Gradacja naduzycia prawa w procesie karnym (zarys teoretyczny) Studia Prawnicze INP PAN 2019, No. 1 ( 217 ), as well as the article by P. Rogoziński Obecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia obrony materialnej w świetle norm konstytucyjnych i konwencyjnych, GSP 1999, Vol. IV.

 

2. Law of evidence in the area of criminal evidence law, K. Woźniewski's monographic work should be noted, Inicjatywa dowodowa w polskim prawie karnym, Gdynia 1999. Among articles, the following publications are noteworthy: K. Woźniewski, Inicjatywa dowodowa sądu w świetle projektu k.p.k. - uwag kilka in: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / ed. by Paweł Wiliński, data as of  25 October 2013, Warszawa 2013, Oddalenie wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy na podstawie art. 452 § 2 k.p.k. in: Verba volant, scripta manent: proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016: księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej / ed. by Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa 2017 as well as Wprowadzanie dowodów do procesu karnego, in: System prawa karnego procesowego, Vol. 8. Dowody, Part 3 / Skorupka Jerzy (ed.), 2019. In the aspect of the evidentiary procedure at the court of appeal, one should refer to the publications of S. Steinborn, Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2015, No. 1-2, P. Rogoziński, Postępowanie dowodowe na rozprawie apelacyjnej w sprawach karnych, Studia Prawnicze PAN 2010, Issue 1., as well as an article by M. Fingas, Prekluzja dowodowa w postępowaniu odwoławczym na tle zmian modelu postępowania jurysdykcyjnego wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z dnia 11 marca 2016 r. (in:) Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, eds. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.  In the area of the axiology of evidence law, the publications of S. Steinborn, Aksjologiczne uwarunkowania ograniczeń w dochodzeniu do prawdy materialnej w procesie karnym (in:) Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, eds. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013 and Ł. Cora, Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a k.p.k., Państwo i Prawo 2018, No. 10. Other publications by Department members in the field of evidence law include the work by T. Kanty, Doświadczenie życiowe a ocena dowodów w procesie karnym, PIP 2018, Issue 7., Biorąc prawa poważnie - propozycja wykładni art. 168a k.p.k. in: Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne / eds. Sławomir Steinborn and Krzysztof Woźniewski, Gdańsk 2018 and Ł. Cora, Charakter prawny czynności kontrolujących dowody,  Przegląd Sądowy 2018, No. 11-12, Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne), RPEiS 2018, Vol. 80, Issue 4 and a chapter in: Czynności kontrolujące dowody w System prawa karnego procesowego, Vol. 8. Dowody, Part 4 / Skorupka Jerzy (ed. ), 2019. In addition, articles by S. Steinborn, Problem organu uprawnionego do stosowania przeszukania w toku procesu karnego w świetle unormowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych, Gdańskie Studia Prawnicze, Vol. XIX, 2008, Zwolnienie świadka w procesie karnym z tajemnicy państwowej, Państwo i Prawo 2008, No. 2 and also the work by M. Fingas, Prywatne nagranie zawierające oświadczenia uczestników procesu karnego. Zarys problematyki, Forum Prawnicze 2017, No. 3.

 

3. Procedural actions and coercive measures The most important publications in this research include K. Woźniewski's habilitation thesis,  Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 2010, the PhD monograph by Ł. Cora Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym, Warszawa 2015 and the doctoral monograph of W. Niemiec Doręczenia w prawie karnym procesowym now accepted for publication. 

Among the articles on issues related to procedural actions, the following should be mentioned : S. Steinborn, Odwoływalność oświadczeń woli a porozumienia w polskim procesie karnym, Palestra 2001, No. 7-8, pp. 29-59, ISSN 0031-0344, P. Rogoziński,  Zarządzenie na tle innych oświadczeń woli organów w procesie karnym, PiP 2016, Issue 2, T. Kanty, Brak protokołu a niewadliwość czynności procesowej, PS 2018, No. 1 and a number of publications by K. Woźniewski, Konwalidacja czynności procesowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1970-2004, Gdańskie Studia Prawnicze  2005, No. 14.; Terminy dowodowe w polskim procesie karnym a zasada prawdy materialnej w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. in: Zasada prawdy materialnej. Zakamycze 2006; Polecenie sądu jako forma ingerencji w postępowanie przygotowawcze in: Czynności dochodzeniowo-śledcze i działalność operacyjna Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym eds. S. Lelental, J. Kudrelka, I. Nowicka,  Szczytno 2008, or: Zagadnienie kryteriów legalności czynności organów procesowych in: Granice procesu karnego: legalność działań uczestników postępowania / ed. by Dagmara Gruszecka, Jerzy Skorupka, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, Czynności w postępowaniu przygotowawczym in: System prawa karnego procesowego, Vol. 10, Postępowanie przygotowawcze / ed. by Ryszard A. Stefański, Warszawa 2016; Pouczenie w pierwszym przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym (art. 300 k.p.k.) jako czynność procesowa w świetle zasady informacji procesowej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Rewiew of Law, Business & Economics. - 2016, No. 2, as well as publications by W. Niemiec:  Czynności faktyczne w procesie karnym - wybrane zagadnienia (in:) Proces karny w dobie przemian: zagadnienia ogólne / ed. by Sławomir Steinborn and K. Woźniewski, Gdańsk 2018 and Skuteczność czynności procesowych oraz rodzaje skutków procesowych - wprowadzenie do problematyki (in:) Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, ed. by Damian Gil, Lublin 2014.

As regards coercive measures, one should refer to selected articles by Ł. Cora on detention and provisional arrest: O pojęciu pozaprocesowego zatrzymania osoby, Państwo i Prawo 2008, No. 3, Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby na podstawie art. 247 § 1  k.p.k. (uwagi na marginesie wyroku TK z 5 lutego 2008 r.), Palestra 2008, No. 9-107; Gwarancje praw osób zatrzymanych na podstawie art. 244 § 1 k.p.k.,  Przegląd Sądowy 2008, No. 10, Funkcje zatrzymania właściwego i tymczasowego aresztowania, Państwo i Prawo 2009, No. 1, and Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio w polskim procesie karnym (in:) Profesor Marian Cieślak Osoba, Dzieło, Kontynuacje, ed. by Wojciech Cieślak and S. Steinborn, Warszawa 2013. The articles of S. Steinborn, Chwila ustania tymczasowego aresztowania zastosowanego warunkowo w trybie art. 257 § 2 k.p.k., Przegląd Sądowy 2016, No. 7-8; Dostęp obrony do akt postępowania przygotowawczego w związku z procedurą habeas corpus – standard strasburski i jego realizacja w polskim procesie karnym (in:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, ed. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-264-4286-5), pp. 527-544. Moroever, the texts by P. Rogoziński: Cel stosowania tymczasowego aresztowania. Glosa do postanowienia SN z dnia 12 marca 2009 r., WZ 15/0,  Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa. - 2010, No. 2; Aresztowanie jako kara porządkowa na tle systemu sankcji niewykonania obowiązków procesowych [in:] Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańskie Studia Prawnicze, Vol. XI, Gdańsk 2003. Moreover, the following comment is noteworthy: T. Kanty, Postępowanie karne - dopuszczalność wstrzymania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu podjętego z zastrzeżeniem jego uchylenia w wypadku złożenia poręczenia. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów - Izba Karna z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 18/15, OSP- 2017, Vol. 61, Issue 9.

 

 

4. Appeal proceedings. In the research area focused on appeal procedure, two monographs are to be noted, i.e. The validity of part of the judgment in the criminal trial, Warszawa 2011 by S. Steinborn, and Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016. The studies and articles key to the development of the science of criminal process include S. Steinborn's article, Orzekanie przez sąd odwoławczy niezależnie od kierunku środka odwoławczego (in:) Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, ed. M. Płachta, Gdańskie Studia Prawnicze 2003, Vol. XI;  Konwalidacja wadliwej rozprawy oraz częściowe uchylenie wyroku w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k. (na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 2001 r., III KKN 81/01), Palestra 2003, No. 5-6; Ograniczenie zaskarżalności wyroku wydanego w I instancji jako środek uproszczenia procesu karnego w świetle prawa do dwuinstancyjnego postępowania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Gdańskie Studia Prawnicze 2005, vol. XIII, pp. 365-389; Gwarancyjna funkcja prawomocności i jej konsekwencje dla zakresu orzeczeń zdolnych do uprawomocnienia się (in:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009; O paradoksach i dobrodziejstwach zmiany lub uchylenia orzeczenia na rzecz współoskarżonych wskutek uwzględnienia cudzego środka odwoławczego (art. 435 k.p.k.) (in:) Iudicium et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, ed. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011; O procesowych konsekwencjach niedopuszczalnej kontynuacji prawomocnie zakończonego postępowania karnego (na tle poglądów Mariana Cieślaka) (in:) Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, eds. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013 and W kwestii niejednoczesnego rozpoznania środków odwoławczych wniesionych od tego samego orzeczenia (in:) Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, eds. P. Hofmanski, P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014; Granice rozpoznania sprawy w instancji odwoławczej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r. (in:) Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r.. Przewodnik po zmianach, ed. P. Wiliński, Warszawa 2015 (ISBN 978-83-264-8312-7), pp. 475-497 (co-author – M. Fingas) and Kształtowanie granic rozpoznania sprawy w instancji odwoławczej w procesie karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r. (in:) Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 r. Wybrane zagadnienia, eds. D. Kala, I. Zgoliński, Warszawa 2015. The following publications by M. Fingas are also significant: Sfera dopuszczalnych odmiennych ocen i wniosków sądu odwoławczego w przypadku orzekania surowszej kary pozbawienia wolności w postępowaniu apelacyjnym, Przegląd Sądowy No. 7-8, Warszawa 2011; W sprawie przekraczania granic podmiotowych środka odwoławczego w procesie karnym, Palestra No. 7-8 (Part 1) and No. 9-10 (Part 2), Warszawa 2010; Prekluzja dowodowa w postępowaniu odwoławczym na tle zmian modelu postępowania jurysdykcyjnego wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z dnia 11 marca 2016 r. (in:) Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, eds. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018; Zakres rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy w przypadku zaskarżenia przez tzw. stronę prywatną orzeczenia wydanego w trybie konsensualnym (in:) Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, eds. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2016, and also the publications by P. Rogoziński,  Kilka uwag o stosowaniu art. 440 k. p. k. w toku rozpoznawania zażaleń na postanowienia i zarządzenia (in:) Iudicium et scientia: księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika/ ed. by Anna Przyborowska-Klimczak and Adam Taracha, Warszawa 2011;  Zakres postępowania dowodowego na rozprawie apelacyjnej a stwierdzenie konieczności przeprowadzenia na nowo w całości przewodu sądowego przez sąd pierwszej instancji (art. 437 § 2 k.p.k.) (in:) Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań/ ed. by Sławomir Steinborn, Warszawa 2016.

 

V. European and international criminal procedure. In the field of international and European criminal procedure, three monographs by prof. M. Płachta, which appeared during the period when he was a Department member, are noteworthy:  Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa, Warszawa 2000, Przekazywanie skazanych między państwami Kraków 2003 and Międzynarodowy Trybunał Karny, Kraków 2004. In addition, the following works of S. Steinborn need to be pointed out:  Ewolucja zasad współpracy karnej na obszarze Europy (in:) Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, C.H. Beck 2012, Poland (in:) Towards a Prosecutor for the European Union, Volume 1. A Comparative Analysis, eds. K. Ligeti and C. Nowak), Hart Publishing, Oxford 2012 and in part 2 of the 3rd Vol. of the System Prawa Karnego Procesowego, Chapter 36 on international and European criminal court cooperation, LexisNexis, Warszawa 2014 ), The possibility of lodging complaint against decisions on the EAW (in:) The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, ed. A. Górski, P. Hofmański, C. H. Beck, Warszawa 2008, pp. 146-149, O potrzebie uchwalenia ustawy o międzynarodowej współpracy w sprawach karnych (in:) Reforma prawa karnego – propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, eds. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008; Współpraca sądowa państw członkowskich UE w zakresie wykonywania orzeczeń o zabezpieczeniu mienia i orzeczeń o konfiskacie mienia jako środek ochrony interesów finansowych WE (in:) Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., ed. C. Nowak, Warszawa 2009, pp. 139-148, ISBN 978-83-920780-1-2; Wpływ zasady legalizmu na wykorzystywanie europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji oraz innych instrumentów międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych (in:) Zasada legalizmu w procesie karnym, Vol. 2, eds. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015, Wykorzystywanie w procesie karnym zeznań świadków przebywających za granicą w świetle art. 6 ust. 3 lit. d EKPC (Verwendung der Aussagen von den sich im Ausland aufhaltenden Zeugen im Strafprozess im Lichte des Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK) (in:) Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, eds. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Warszawa 2015, Kolizja norm o międzynarodowej współpracy w sprawach karnych w zakresie zabezpieczenia mienia, Europejski Przegląd Sądowy 2007, No. 4; Zaskarżalność decyzji wydawanych w postępowaniu w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania, Studia Prawnicze 2007, No. 3, Dostęp do obrońcy na wczesnym etapie postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, EPS 2019, Issue 1. Another noteworthy publication is the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings - Challenges and Difficulties Stemming from the Implementation of the Directive  2010/64/EU, European Criminal Law Review No. 2, Baden-Baden 2019, Prawo oskarżonego do tłumaczenia ustnego oraz pisemnego w polskim procesie karnym w świetle unormowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z 20.10.2010 r.,  Przegląd Sądowy 2019 No. 6 by M. Fingas.

 

Among the scientific achievements are the  comments on codes of criminal procedure of 1969 developed by prof. J. Grajewski  (together with E. Skrętowicz; 3 editions – 1993, 1995 and 1996) and on the code of criminal procedure of 1997 (with L. K. Paprzycki – 2000, L. K. Paprzycki and M. Płachta – 2003 and L. K. Paprzycki and S. Steinborn – 3 editions 2006, 2010, 2013), and the current electronic edition of the commentary edited by S. Steinborn and co-authored by P. Rogoziński and D. Kali LEX/el 2018. Other notable works include the handbook of prof. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego (C.H. Beck, Warszawa 2001, 2004, 2005, 2008) and a group study of the Department's employees: J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. Woźniewski, Prawo karne procesowe. Część ogólna, (C.H. Beck, Warszawa 2007, 2009).

In addition, the staff of the Department prepared several didactic studies aimed at assisting in classes and seminars in the field of procedural criminal law. The following should be mentioned in this regard: J. Grajewski, P. Rogoziński, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Objaśnienia dla studentów, (Wyd. Zakamycze, Kraków 2005) and a textbook for students of administration by Krzysztof Woźniewski, Prawo karne procesowe. Zarys instytucji (Wyd. UG, 2 wydania – 2005 i 2009 r.). Among the items designed to activate students during workshops, the following deserve particular attention: Prawo karne procesowe. Podręcznik do ćwiczeń, Gdańsk 2004 by K. Papke-Olszausas, S, Steinborn, K. Woźniewski and K. Papke-Olszauskas, Prawo karne Procesowe, Gdańsk 1996, and Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego procesowego za lata 1970-1995, Gdańsk 1996 edited by J. Grajewski together with K. Papke, A. Zielińska and K. Woźniewski, a continuation of the 1980 study of J. Grajewski, Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego procesowego za lata 1970 – 1978 wraz z uwagami i wskazówkami bibliograficznymi (Wyd. UG).   

 

 

 
 

 

The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange
nawa

 

View changelog

Submitted on Monday, 22. March 2021 - 14:46 by Sławomir Dajkowski Changed on Thursday, 28. October 2021 - 13:38 by Sławomir Dajkowski